Beleggingsresultaten 2023

overzicht

Borssele III & IV Offshore Wind Farm, NL, 2022 (2) 01

Hoewel economische graadmeters als inflatie, rente en aandelenmarkten op en neer gingen, behaalde SSPF een positief beleggingsresultaat van 6,7%.

01
Inflatie

De Nederlandse inflatie, die in 2022 nog historisch hoog was, liet in 2023 een dalende trend zien. De daling van de inflatie is grotendeels toe te schrijven aan de significant lagere energieprijzen in 2023 ten opzichte van 2022. Niet alleen in Nederland namen inflatiecijfers af, maar ook in de Verenigde Staten en andere Europese landen. Investeerders kregen er meer vertrouwen in dat de inflatie op termijn naar een ‘normaal’ niveau terugkeert. Met als gevolg dat centrale banken in 2024 de ruimte hebben om renteverlagingen door te voeren. Dit alles leidde ertoe dat er in de laatste 3 maanden van 2023 een sterke eindsprint plaatsvond op de aandelenmarkten. Over heel 2023 lieten aandelenmarkten breed een positieve koersontwikkeling zien (zie figuur 1).

Fig 01 UK 02

Figuur 1: Ontwikkeling van aandelen ontwikkelde markten (MSCI World Total Return Index in euro).
Bron: Bloomberg

02
Rente

Door de wereldwijd snel oplopende inflatie in 2022, grepen onder andere de Amerikaanse FED (Federal Reserve), de Bank of England, maar ook de Europese Centrale Bank in op de rentemarkt. Ook in 2023 zette deze trend zich voort en werd door centrale banken de beleidsrente meerdere keren verhoogd. Het doel van deze renteverhogingen was de economie afremmen om zo de inflatie te matigen. Zo bedroeg de 20-jaars euro swap rente aan het begin van 2023 nog 2,9% en steeg deze per begin oktober 2023 naar 3,5%. In de laatste 3 maanden van 2023 sloeg de rentemarkt om. Investeerders kregen steeds meer vertrouwen dat de inflatie was afgeremd en dat centrale banken niet opnieuw de beleidsrente zouden gaan verhogen. De 20-jaars euro swap rente daalde in het laatste kwartaal dan ook fors en eindigde eind 2023 op een niveau van circa 2,5% (zie ook figuur 2).

Rente-effect op pensioenfonds
Per saldo is de rente over heel 2023 gedaald. Een daling van de rente is over het algemeen minder goed nieuws voor een pensioenfonds. Een lagere rente betekent namelijk dat het pensioenfonds meer geld in kas moet hebben om de pensioenen te dekken. Omdat het pensioenfonds het renterisico deels afdekt met de Matching portefeuille, leveren rentedalingen vaak een positief beleggingsresultaat op en is het effect van rentebewegingen op de dekkingsgraad beperkt.

Fig 02 v2

Figuur 2: Ontwikkeling van de rente (20-jaars euro swap rente). Bron: Bloomberg

03
Positief rendement van 6,7%

Door de forse daling van de rente en de sterke eindsprint van return-seeking assets in het vierde kwartaal, behaalden nagenoeg alle beleggingscategorieën een plus. Het pensioenfonds heeft dan ook het jaar 2023 afgesloten met een positief rendement van 6,7%. Hiermee doet het pensioenfonds het 0,6% beter dan de meetlat (benchmark).

Onderstaande tabel geeft het vermogen en het rendement weer van de beleggingsportefeuille van SSPF1. In de tabel wordt de totale portefeuille onderverdeeld in 3 deelportefeuilles en worden de behaalde rendementen vergeleken met de door het bestuur vastgestelde benchmarks.

Door de afgenomen rente in 2023 is de waarde van de Matching assets, die grotendeels uit renteswaps bestaan, toegenomen. 2022 was een jaar waarin de rente een historische stijging liet zien. Dit had een negatief effect op de waarde van de renteswaps. Daarnaast is de reële hedge in 2023 verhoogd, dit heeft de Matching assets doen toenemen en de Liquidity en Investment Grade portefeuille is daarmee afgenomen.

Tabel 01

Figuur 3: Ontwikkeling van aandelen ontwikkelde markten (MSCI World Total Return Index in euro).
Bron: Bloomberg

*  Omvat o.a. cash, cash equivalents en currency swaps, waarvoor de performance en benchmark niet vastgesteld worden.

** De deelportefeuille matching assets bevat derivaten, waardoor een rendement uitgedrukt als percentage niet adequaat is weer te geven. Het rendement in euro van deze portefeuille bedraagt in 2023 € 527 miljoen (tegenover de benchmark € 449 miljoen).

[1] Hierin zijn de derivaten per beleggingscategorie verwerkt. Derivaten worden in de jaarrekening, die gebaseerd zijn op verslaggevingsregels uit Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en International Financial Reporting Standards (IFRS) als separate balanspost gepresenteerd, waarbij ‘vorderingen’ niet worden gesaldeerd. Hierdoor wijkt de vermogenssamenstelling in bovenstaande tabel af van de presentatie in de jaarrekening.