Jaar in vogelvlucht

Verhoging van de pensioenen met maar liefst 12,1% 

ANALYSE

Ontdek hier de belangrijkste gebeurtenissen van 2023 voor je pensioen. Van de voorbereidingen op de Wet toekomst pensioenen (Wtp), die op 1 juli 2023 van kracht werd, tot de pensioenverhoging.

Exclusive stock photo  Shell Lifestyle, 2022 (1) 01
Stock photo  Car driving on bridge, Sylvenstein Lake, Germany 01

Indexatie en een waardevast pensioen

Eind 2023 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van SSPF 138% en dat is ruim voldoende om te kunnen indexeren. SSPF heeft hiervoor een beleidsdekkingsgraad nodig van minimaal 115%. De dekkingsgraad zegt iets over de hoeveelheid middelen die ter beschikking staan om nu en straks aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Voor gepensioneerden werd het pensioen in 2023 met maar liefst 12,1% verhoogd. Voor de actieve deelnemers bedroeg de indexatie 5%. In 2024 krijgt deze groep deelnemers er nog eens 5% bij. Het fonds heeft de pensioenen ieder jaar kunnen indexeren conform de afgeleide prijsindex alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (of later via inhaalindexatie).

Ervaringen van deelnemers en gepensioneerden

SSPF is een financieel gezond pensioenfonds. Maar het is belangrijk hoe de deelnemers het ervaren. Daarom wordt continu onderzoek gedaan op welke punten het nog beter kan. Zo gaat SSPF, zeker in de aanloop naar de Wtp, nog meer communiceren. Het afgelopen jaar kreeg SSPF maar liefst een 8,9 van deelnemers. Er is een groot vertrouwen in SSPF. Dat wil het fonds blijven waarmaken.

Worker in a warehouse 02
Bitumen Netherlands, 2017 01

Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is per 1 juli 2023 in werking getreden. Uiterlijk per 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen aan de vereisten van de Wtp voldoen. Dit kan betekenen dat de collectieve pensioengelden over ‘persoonlijke potjes’ worden verdeeld en de regeling overgaat naar het nieuwe pensioen. Kortgezegd is dat een pensioenregeling waarbij je pensioenuitkering in hoogte kan variëren en je een vaste premie betaalt.

Om de stappen naar het nieuwe pensioenstelsel succesvol te zetten, heeft SSPF in 2023 verschillende scenario’s voorbereid. Ook is de datakwaliteit bij Shell Pensioen geanalyseerd. Die is op orde. Wat wil zeggen dat SSPF meteen in actie kan komen als de sociale partners, Shell Nederland en de Centrale Ondernemingsraad (COR), een besluit nemen over hoe de toekomstige pensioenregeling eruit komt te zien. Planning is om 1 januari 2027 over te stappen naar het nieuwe stelsel, een jaar voor de wettelijke deadline.

Evenwichtige belangenafweging

Bij de transitie naar een nieuw pensioenstelsel is een van de grootste uitdagingen de beoordeling van de zogenaamde ‘evenwichtige belangenafweging’. De standaardroute die de Wtp voorschrijft is om het collectief opgebouwde pensioenvermogen onder alle deelnemers op een goede en eerlijke manier te verdelen. In dat scenario moet bepaald worden wie welk deel krijgt tegen welke voorwaarden. Waarbij de belangen van alle groepen deelnemers - jong, oud, huidige Shell-werknemers, oud-werknemers en andere aanspraakgerechtigden - evenwichtig en verantwoord zijn gewogen. Ook op dit belangrijke aspect wordt volop voorbereid. Mocht het zo zijn dat overgaan naar de nieuwe regeling niet evenwichtig is, dan biedt de wet de mogelijkheid om de pensioenen niet om te zetten en blijven deze achter in de huidige regeling.

Stock photo  Business meeting in a modern office 01
Stock photo  Light breaking through the fog in a forest 01

ESG

Er gebeurt in de wereld enorm veel op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Er komt steeds meer en sneller nieuwe wetgeving rondom dit thema, vooral vanuit de Europese Unie. Ook de rapportageverplichtingen worden strenger. Als pensioenfonds moet en wil SSPF daar iets mee. Dit is mede de reden dat het afgelopen jaar het doel is gesteld om in 2050 een beleggingsportefeuille te hebben die klimaatneutraal is.

Nieuw IT-platform en samenwerking

Met Achmea Pensioenservices (APS) ontwikkelt Shell Pensioen een nieuw IT-platform voor de pensioenadministratie. Zodat SSPF straks klaar is om het in te zetten bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook is in 2023 veel aandacht gegaan naar het handhaven van de kwaliteit van samenwerking met APS en het bewaken van een productieve samenwerking met vermogensbeheerder SAMCo.

IT en data
Met de transitie naar een nieuw pensioenstelsel zijn IT en data zo mogelijk nóg belangrijker geworden. Daarom is in 2023 het IT-beleid herzien en een IT-manager aangesteld. Ook zijn deskundige partijen opgelijnd die IT gaan ondersteunen. Het afgelopen jaar is ook een ‘desktopstudie’ uitgevoerd in het kader van cybersecurity. 

Businesswoman looking at data on a screen 01
Stock photo  Co workers laughing together 01

Diversiteit en inclusie

In 2023 zijn 2 vrouwelijke bestuurders, na goedkeuring door De Nederlandsche Bank (DNB), toegetreden tot het bestuur. Per eind 2023 zijn daardoor 3 van de 8 bestuursleden vrouw. Er is geen bestuurslid van onder de 40 jaar. Het Verantwoordingsorgaan (VO) van SSPF bestaat per eind 2023 uit 4 vrouwelijke en 10 mannelijke leden. Eén lid van het VO is onder de 40 jaar. In de Raad van Toezicht is 1 van de 3 leden vrouw.

Vergroten van diversiteit blijft een belangrijk speerpunt binnen de Shell pensioenfondsen. Niet alleen zorgt een divers bestuur voor betere besluitvorming, ook past het bij de waarden die Shell als sponsor belangrijk vindt. Daarom streeft SSPF naar een bestuur en VO met een goede afspiegeling van het deelnemersbestand. Om zo recht te doen aan de grote verscheidenheid van mensen die bij Shell werken en hebben gewerkt. Bijdragend aan de visie van SSPF: diversiteit stimuleert creativiteit, betere besluitvorming en vernieuwing. Het diversiteitsbeleid van SSPF sluit aan bij het zogenoemde Diversity, Equity and Inclusion (DE&I) beleid van de Shell Groep.

Innovatie

Bij innovatie richt het pensioenfonds zich op systemen die zich al bewezen hebben in de pensioensector, of breder in de financiële sector ter verbetering van de dienstverlening aan onze deelnemers en het verhogen van het gebruiksgemak. Zo wordt er gewerkt aan de pilot-implementaties van Artificial Intelligence (AI) met behulp van een chatbot en een attestatie de vita app (Internationaal bewijs van ‘in leven zijn’).

3D printing team looks at a 3D Printed plot plan, 2019 01